•  برای مشاهده انیمیشن ها روی لینک مقابل مراحل چرخه کلیک کنید:

Adsorption-نشست باکتریوفاز              Link 1

Penetration- نفوذ                            Link2

Replication - تکثیر                           Link3

Maturation - بلوغ                           Link4

Release - رها سازی                             Link5