لیستی از باکتری های مهم از لحاظ کلینیکی و بیماریهای ایجاد شده توسط آنها:

باکتری ایجاد کننده

نوع بیماری

باسیلوس سرئوس(Bacillus cereus )

مسمویت غذایی

بوردتلا پرتوسیس( Bordetella pertussis)

سیاه سرفه

یرسینیا پستیس(Yersinia pestis )

طاعون

بروسلا آبورتوس(Brucella abortus)

تب مالت

کلستریدیوم بوتولینیوم (Clostridium botulinum)

بوتولیسم

فرانسیسلا تولرنزیس(Francisella tularensis)

تولارمی

هلیکو باکتر پیلوری(Helicobacter pylori)

زخم معده

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس(Mycobacterium tuberculosis)

سل

نیسریا گنوره آ (Neisseria gonorrhoeae)

سوزاک

سالمونلا تیفی(Salmonella typhi)

حصبه

شیگلا دیسانتری (Shigella dysenteriae)

اسهال خونی

تریپونما پالیدوم(Treponema pallidum )

سفلیس

ویبریو کلرا(Vibrio cholerae)

وبا

کلستریدیوم تتانی(Clostridium tetani)

کزاز

بارتونلا باسیلی فرمیس(Bartonella bacilliformis )

تب اورویا و زگیل پروآنا

مایکوباکتریوم لپره(Mycobacterium leprae)

جذام

بورلیابورگدورفری(Borrelia burgdorferi  )

لایم