اثبات وجود DNA در ویروس ها و باکتری ها

ساخت پروتئین توسط ژن ها

چرخه حیات در ویروس ها  (دانلود)

تاژک یا فلاژلوم باکتری ها (دانلود)

تحرک و جابه جایی باکتری ها (دانلود)

عفونت در اثر اگروباکتریوم (دانلود)

عفونت در اثر لیستریا

ذخیره اطلاعات ژنتیکی در RNA برخی ویروس ها

ویرایش mRNA

چرخه زیستی یک آنژیوسپرم (دانلود)

بخش های مختلف میکروسکوپ (دانلود)