ارایه آنتی ژن از مسیر کلاس 1

ارایه آنتی ژن از مسیر کلاس 2تولید آنتی بادی مستقل از T

انتخاب لنفوسیتهای B

بلوغ لنفوسیتهای B

بلوغ لنفوسیتهای t

غدد لنفاوی

تیموس

طحال

آلرژی

مغز استخوان

سلول های خونی

غدد لنفاوی و ارایه آنتی ژن

خروج لنفوسیتها از رگهای خونی

ارایه آنتی ژن از مسیر mhc کلاس 1