ورود به آزمایشگاه

 برای انجام آزمایشات به دست خودتان در این آزمایشگاه مجازی، نیازمند به برنامه  میباشید.در صورت عدم وجود این برنامه میتوانید آنرا از این بخش دانلود کنید.