رددیف
نام درس
حجم فایل
لینک دانلود
1
زیست سلولی ومولکولی
377kB
2
میکروبیولوژی عمومی
336kB
3
زیست جانوری
299KB
4
ژنتیک
364KB
5
متون زیست شناسی
397KB
6
سیستماتیک گیاهی 1
352KB
7
فیزیولوژی جانوری 2
255KB
8
بیوفیزیک
349KB
9
تالوفیتها
233KB
10
سیستماتیک گیاهی 2
278KB
11
تشریح مورفولوژی
214KB
12
ریاضی1
146KB
13
فیزیولوژی گیاهی 1
464KB
14
بافت شناسی
176KB
15
زیست پرتو
304KB
16
میکروبیولوژی محیطی
387KB
17
     
18
     
19
     
١.رمزورود microb87می باشد.
2.برای دیدن نمونه سوالات نیاز به نرم افزار adobe readerدارید