جدول ژنوتیپ های برخی بیماری ها ی آدمی  

   دانلود

 اصول ژنوتیپ نویسی

  دانلود

 الگو های بیماریهای ژنتیکی

  دانلود

 تشخیص توارث غالب كامل- غالب ناقص -هم توانی ازیكدیگر 

 دانلود

 آموزش دودمانه

 دانلود