تصویر

نام کتاب

نویسنده.م

زبان فرمت

حجم

دریافت

   اطلس میکروبیولوژی
احسان صدیق
EN
PDF
43.04MB

بدون داشتن اطلاعاتی درباره خصوصیات مورفولوژیكی و بیوشیمیایی میكروارگانیسم های عامل فساد و مسمومیتهای غذایی، شناخت زنجیرة تحولاتی كه در بروز بیماریها مشكل است. از اینرو كتاب اطلس میكروبیولوژی  با هدف ارائه اطلاعات مختصر و ضروری دربارة خصوصیات موفولوژیكی و بیوشیمیایی میكروارگانیسم ها تدوین شده است.
حجم : 43.04MB

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 223


دانلود

رمز فایل: www.bbook.ir