با توجه به اینکه در ترم های گذشته اکثر دانشجویان به علت رعایت نکردن پیش نیاز و همنیاز دروس انتخابی آن عزیزان خود به خود حذف شدند . به همین منظور  بر این شد که با تهیه و تنظیم این چارت ها بتواند کمکی به شما دانشجویان عزیز کرده باشیم .