در این پست برای دانشجویان زیست شناسی که با کشت پلیت سروکار دارند انیمیشنی آموزشی که در آن مراحل کشت را شما انجام می دهید و در انتها درستی یا اشتباهات شما در مراحل کشت را نشان می دهد.به عبارت دیگر شما یک پلیت را به طور مجازی کشت می دهید.